Choose your pricing plan

  • Yin Magic

    50€
    Energy Healing meets Yin Yoga
    Valid for 3 months
    • Yin Magic